Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Mekanisterna – Svenska Mekanisters Riksförening Stadgar 2016

§ 1 Ändamål Föreningen utgör en sammanslutning av ingenjörer med maskinteknik, energiteknik och transportteknik som huvudsakliga intresseområden. Föreningen har till uppgift att främja den tekniska utvecklingen till individens och samhällets bästa samt verka för kamratlig samvaro medlemmarna emellan.

§ 2 Verksamhet och organisation Föreningen verkar genom att anordna konferenser och sammanträden med föredrag och diskussioner, utge eller medverka i tidskrifter och andra publikationer samt göra utredningar, behandla remisser, anordna kurser eller vidta andra åtgärder som kan tjäna föreningens ändamål. Föreningen eftersträvar samarbete med andra liknande föreningar inom- och utom landet. Verksamheten utövas genom följande organ: -Årsmöte -Föreningsstyrelse -Kommittéer Föreningens huvudsakliga verksamhet sker i kommittéerna vilka inrättas av styrelsen inom sådana områden som styrelsen bedömer angelägna och i enlighet med föreningens ändamål. Kommittéerna kan vara tillfälliga eller av mera permanent art. Kommittéerna har rätt att, om så bedöms lämpligt, till sig knyta person som ej fyller kraven på formell kompetens enligt §5 nedan.

§ 3 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 4 Firmateckning Föreningen tecknas av den eller dem föreningsstyrelsen därtill bemyndigar.

§ 5 Medlemskap Föreningens medlemmar är: Ordinarie medlemmar Juniormedlemmar Hedersmedlemmar Som medlem kan antas den som fyller något av nedanstående krav: Ordinarie medlem – Den, som har avlagt svensk civilingenjörsexamen med studieprogram som anknyter till föreningens intresseområden som är maskinteknik, energiteknik och transportteknik. -Den, som har avlagt svensk högskoleingenjörsexamen om minst 120 p. Med studieprogram som anknyter till föreningens intresseområden. -Den, som har motsvarande utländsk ingenjörsexamen. -Ingenjör med god yrkeserfarenhet inom något av föreningens intresseområden eller inom närliggande områden av särskilt intresse för föreningens verksamhet. Juniormedlem, som skall vara studerande vid svensk högskola med inriktning mot minst 120 p inom föreningens intresseområde, kan i denna egenskap tillhöra föreningen till dess ingenjörsexamen avlagts - dock längst i fem år. Till hedersmedlem kan kallas person som gjort sig synnerligen förtjänt därav.

§ 6 Erhållande av medlemskap Medlemskap som ordinarie medlem eller juniormedlem erhålles efter ansökan till föreningens styrelse, vilken äger bifalla eller avslå ansökan. Hedersmedlemskap erhålles genom beslut på årsmöte efter enhälligt förslag från styrelsen. För godkännande av styrelsens förslag fordras minst två tredjedels röstmajoritet.

§ 7 Utträde Medlem äger rätt att sex månader efter därom till styrelsen ingiven skriftlig anmälan utträda ur föreningen. Styrelsen kan på särskilda grunder bevilja tidigare utträde. Medlem som ej inom av styrelsen angiven tid erlagt eller vid anfordran erlägger fastställda avgifter, är tills dessa blivit betalda, försakat sina rättigheter som medlem i föreningen. Medlemmar som vid årsskiftet häftar i skuld för avgifter till föreningen med belopp motsvarande avgifterna för de två senaste åren, uteslutes ur föreningen. Medlem som på detta sätt uteslutits ur föreningen, må återinträda, först sedan de ekonomiska förpliktelserna mot föreningen fullgjorts. Medlem, som genom sitt handlande skadat föreningens anseende, kan efter enhälligt beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§ 8 Förslagsrätt Medlem äger till föreningsstyrelsen inge önskemål och förslag i angelägenheter, som rör föreningens verksamhet.

§ 9 Avgifter Medlem erlägger avgifter med belopp och på tider som fastställs av årsmötet.

§ 10 Årsmöte Ordinarie årsmöte skall, om ej särskilda skäl föreligger, hållas före mars månads utgång. Därvid skall behandlas följande föreningsangelägenheter:

1. Styrelsens berättelse för föregående år

2. Revisorernas berättelse för föregående år

3. Styrelsens ansvarsfrihet

4. Beslut om budget för innevarande kalenderår samt om medlemsavgifter för nästföljande kalenderår

5. Tillsättande av valnämnd enligt § 14

6. Val av föreningsordförande och övriga styrelseledamöter samt av revisorer för tiden intill nästföljande årsmöte enligt §§ 12 och 14

7. Annan fråga som styrelsen eljest beslutar förelägga årsmötet eller vars upptagande senast 45 dagar i förväg påyrkas av medlem. Av medlem yrkad fråga skall föreläggas årsmötet med styrelsens yttrande. Årsmötets föredragningslista jämte förslag till beslut skall delgivas medlemmarna minst 30 dagar före årsmötet. Extra årsmöte må av styrelsen sammankallas då detta erfordras för beslut om stadgeändring eller i annan angelägenhet av stor vikt.

§ 11 Beslut på årsmöte Årsmötet beslutar med enkel majoritet i samtliga frågor utom vid kallelse av hedersledamot, vid ändring av stadgar samt vid föreningens upplösning då §§ 5, 16 resp 17 gäller. Inträffar vid val att två eller flera personer erhåller lika röstetal, skiljes mellan dem genom lottning. I fråga om andra beslut gäller vid lika röstetal den mening, som biträdes av ordföranden. Endast ärende, som är upptaget på föredragningslistan får göras till föremål för beslut på årsmötet. Varje medlem har rätt att avgiva sin röst genom fullmakt utställd på annan, vid årsmötet närvarande medlem. Den som önskar begagna sig av denna möjlighet skall skriftligen underrätta styrelsen härom samt om på vem fullmakten utställts. För att röstning genom fullmakt skall räknas giltig skall sådan anmälan vara föreningen till handa före årsmötet. Ingen må dock genom sådan fullmakt utöva rösträtt för mer än tio medlemmar.

§ 12 Styrelse Föreningens styrelse, som har sitt säte i Stockholm, består av upp till tio ledamöter. Tre av ledamöterna skall väljas till ordförande, sekreterare och skattmästare. Dessa tre ledamöter utgör styrelsens arbetsutskott. Därutöver skall representanter för kommittéerna väljas till ledamöter i styrelsen. Val av styrelsens ledamöter sker för två år i sänder av årsmötet, med ett års förskjutning för en av medlemmarna av styrelsens arbetsutskott. Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter, att verkställa årsmötets beslut samt att, i den mån ej annat föreskrivits, förvalta föreningens tillgångar och senast under februari månad avge berättelse över verksamheten under föregående kalenderår. Styrelsens beslut fattas med enkel röstövervikt bland samtliga valda styrelseledamöter och genom öppen omröstning, där icke annat föreskrives i dessa stadgar eller sluten votering begäres. Styrelsen beslutar vilka frågor och vilka ekonomiska beslut som skall delegeras till Arbetsutskottet. Det åligger vidare styrelsen att ge kommittéerna vägledning för deras arbete samt att fatta de beslut inom kommittéernas områden som berör hela föreningen eller som finansieras med föreningsmedel.

§ 13 Revisorer För granskning av styrelsens förvaltning utser årsmötet två revisorer jämte ersättare. Senast under mars månad skall berättelse avges angående den verkställda revisionen för senast förflutna räkenskapsår.

§ 14 Valnämnd Till förberedande av årsmötets val av styrelse och revisorer, tillsätter årsmötet en valnämnd bestående av fem ledamöter av vilka en sammankallande. Valnämnden skall senast 45 dagar före årsmöte, då valet skall äga rum, meddela styrelsen sitt förslag, vilket skall tillkännages i årsmötets föredragningslista.

§ 15 Val och omröstning Samtliga medlemmar äger rösträtt inom föreningen och har vid allmänna val och omröstningar var sin röst.

§ 16 Stadgeändringar Förslag till ändring av dessa stadgar kan framläggas till årsmötet av styrelsen eller av minst femtio medlemmar. Till förslaget skall fogas styrelsens yttrande. För ändring av stadgar erfordrar, att beslut därom fattas vid två på varandra följande årsmöten med minst 45 dagars mellantid, varav det ena må vara extra årsmöte samt att vid det senare av dessa möten minst två tredjedelar av samtliga röster avges för förslaget.

§ 17 Upplösning Beslut om upplösning av föreningen skall ske i samma ordning som gäller för stadgeändring. Vid beslut om Upplösning skall även fattas beslut om hur det skall förfaras med föreningens tillgångar.

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet

Bästa medlem!
 
Styrelsen tackar dig för det snart gångna året och är glada över att kunna välkomna dig till det nya.
 
Med stort nöje kan man konstatera att verksamheten är väl tillbaka i samma goda form som innan viruset slog till. Kommittéerna har överträffat varandra med att anordna konferenser/seminarier och redaktör Mattson producerade ett rekordstort antal Mekanisten-sidor.
 
I våras bjöds konferenser om Grön Vätgas och Modern kärnkraft och under hösten Hydraulikens samspel med elekrifieringen och Nya energilandskapet. Samtliga med imponerande föredragsbredd och många intresserade deltagare.
 
Så långt allt gott, men det går inte att förneka att pandemi-åren satt sina spår i föreningens ekonomi. Det underskottet som hann ackumuleras är svårt att hantera inom den ordinarie budgeten som bara mäktar med de löpande utgifterna. Lyckligtvis är fordringsägarna både förstående och tålmodiga. Det är vi tacksamma för men inser förstås att vi ändå måste göra vårt yttersta för att reglera skulden. För den medlem som känner särskilt för föreningens fortlevnad kan jag tipsa om möjligheten att addera en blygsam summa på ordinarie avgiften. Alla bidrag hjälper. En fingervisning om belopp är att 200kr per medlem löser situationen.
 
Vår kanslist Nadia Svenssons har under året som sedvanligt sett till att allt det praktiska fungerar och tillhandahållit den fina medlemservice som vi vant oss vid. Webmaster Per Hall håller koll på vår förträffliga hemsida www.mekanisterna.se och ser till att allt du behöver finns där, som att uppdatera dina uppgifter, anmäla dig till evenemang, läsa Mekanisten och mer därtill.
 
Som brukligt avslutar jag med en stilla uppmaning om att registrera sin mailadress genom info@mekanisterna.se om man händelsevis inte redan gjort det.
 
Vänliga hälsningar, Gott Nytt År och väl mött inför 2023.
Styrelsen för Svenska Mekanisters Riksförening
 
Johan Bratthäll
Ordförande Svenska Mekanisters Riksförening
 
Upplagd: 2022-12-19

Tidigare ledare

Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet - 2019/2020 -
Ordförande har ordet - 2018/2019 -
Ordförande har ordet - 2017/2018 -
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ny hemsida